Bibliák

Nyelvemlékkódexek: http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek

A Douay-Rheims angol fordítás és a Vulgata kereshető változatban: http://drbo.org/

A fordításokról közérthetően: Biblia Sacra Hungarica. A magyar Biblia ezer éve: http://biblia.drk.hu/


16. század

[Komjáthy Benedek]: Epistolae Pauli lingua hungarica donatae. A Szent Pál levelei magyar nyelven. Krakkó, 1533 (http://real-r.mtak.hu/660/)

[Pesti Gábor]: Novum Testamentum seu quattour evangeliorum volumina lingua Hungarica donata, Gabriele Pannonio Pesthino interprete. Bécs, 1536 (http://real-r.mtak.hu/662/)

Sylvester János: Új testamentum magyar nyelven, melyet a görög és diák nyelvből újonnan fordítánk a magyar népnek keresztyén hitben való épülésére. Újsziget, 1541. (http://real-r.mtak.hu/658/)

Heltai Gáspár, Gyulai István, Ozorai István, Egri Lukács, Vízaknai Gergely: A Bibliának első része, azaz Mózesnek öt könyve, mely magyar nyelvre fordíttatott a régi és igaz szent könyvekből. Kolozsvár, 1551. (http://real-r.mtak.hu/146/)

Heltai Gáspár, Gyulai István, Ozorai István, Egri Lukács, Vízaknai Gergely: A Jézus Sírák könyve magyar nyelven. Kolozsvár, 1551. (http://real-r.mtak.hu/22/)

Heltai Gáspár, Gyulai István, Ozorai István, Egri Lukács, Vízaknai Gergely: A böcs Salamon királynak könyvei: 1. Proverbia, 2. Ecclesiastes, 3. Canticum canticorum, 4. Sapientiae, magyar nyelven. Kolozsvár, 1551. (http://real-r.mtak.hu/23/)

Heltai Gáspár, Gyulai István, Ozorai István, Egri Lukács, Vízaknai Gergely: A Bibliának negyedik része. Azaz prófétáknak írások, melyek magyar nyelvre fordíttattak a régi és igaz szent könyvekből. Kolozsvár, 1552. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_0028/?pg=4&layout=s)

Heltai Gáspár: Zsoltár, azaz Szent Dávidnak és egyéb prófétáknak pszalmuszinak, avagy Isten dicséreteknek könyve: szép summácskákkal és rövideden való értelmükkel. Kolozsvár, 1560. (https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/89629)

Heltai Gáspár, Gyulai István, Ozorai István, Egri Lukács, Vízaknai Gergely: A Jézus Krisztusnak Új Testamentuma. Magyar nyelvre fordíttatott a régi igaz és szent könyvekből, az együgyű, jámbor keresztyéneknek vigasztalásukra és épülésükre. Kolozsvár, 1562. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_0051/?pg=0&layout=s)

Heltai Gáspár, Gyulai István, Ozorai István, Egri Lukács, Vízaknai Gergely: A Bibliának második része, melybe a következő Szentírásnak históriás könyvei vannak befoglalva, tudni illik: 1. Józsué hercegnek könyve, 2. A bírákról való könyve, 3. A Ruth asszonynak könyve, 4. Sámuelnek első könyve, 5. Sámuelnek második könyve, 6. A királyokról való első könyv, 7. A királyokról való második könyv, melyeket megtolmácsolt és magyar nyelvre fordított a régi igaz szent könyvekből Heltai Gáspár. Kolozsvár, 1565. (https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/89628)

Melius Juhász Péter: A két Sámuel könyveinek és a két Királyi könyveknek a zsidó nyelvnek igazságából és az igaz és bölcs magyarázók fordításaiból igazán való fordítás magyar nyelvre. Debrecen, 1565. (https://oszkdk.oszk.hu/DRJ/3504)

Melius Juhász Péter: A szent Jób könyvének a zsidő nyelvből és a bölcs magyarázók fordításából igazán való fordítása magyar nyelvre. Várad, 1565. (https://oszkdk.oszk.hu/DRJ/4744)

Félegyházi Tamás: A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Testamentuma, avagy frigye. Görögből magyar nyelvre fordíttatott és nyilván való értelemmel némely nehéz helyeken rövideden megmagyaráztatott Félegyházi Tamás debreceni prédikátor által. Debrecen, 1586. (https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/22009)

Károlyi Gáspár: Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumának próféták és apostolok által megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordíttatott egészlen és újonnan, az Istennek Magyarországban való anyaszentegyházának épülésére. Vizsoly, 1590. (http://real-r.mtak.hu/511/)


17. század

Károlyi Gáspár: Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumának próféták és apostolok által megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordíttatott egészen, az Istennek Magyarországban való anyaszentegyházának épülésére. Károlyi Gáspár elöljáró beszédével. Ez második kinyomtatást igazgatta, néhol meg is jobbította Szenci Molnár Albert. Hanau, 1608. (http://real-r.mtak.hu/544/)

Károlyi Gáspár: Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szentírás. Magyar nyelvre fordította Károlyi Gáspár, igazgatta megjobbította és kisded formában kiadta Szenci Molnár Albert. Oppenheim, 1612. (http://real-r.mtak.hu/861/)

Káldi György: Szent Biblia. Az egész keresztyénségben bevett régi deák betűkből magyarra fordította […] Káldi György pap. Bécs, 1626. (http://real-r.mtak.hu/736/)

Károlyi Gáspár: Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szentírás. Magyar nyelvre fordíttatott Károlyi Gáspár által. Mostan pedig újabban ez öreg formában némely nehezb, és homályosabb fordítású Szentírásbeli lókuszoknak értelmes magyarázatával, az Istennek a magyar nemzetben lévő anyaszentegyházának hathatós épülésére kibocsáttatott. Várad, 1661. (http://real-r.mtak.hu/405/)

Komáromi Csipkés György: Magyar Biblia, avagy az Ó és Új Testamentum könyveiből álló teljes Szentírás a magyar nyelven, melyet a zsidó káldeai és görög nyelvekből magyar nyelvre fordított és minden rész közönséges summáját és részeit megmutató marginális jegyzésekkel megvilágosított Komáromi Csipkés György. Leiden, 1685 [1718]. (http://real-r.mtak.hu/526/)

Károlyi Gáspár: Szent Biblia. Azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szentírás. Magyar nyelvre fordíttatott Károlyi Gáspár által. És mostan hatodszor e kis formában kibocsáttatott a belgiumi akadémiákban tanuló magyaroknak forgódásuk által. Amszterdam, 1685. [Aranyas Biblia] (https://oszkdk.oszk.hu/DRJ/7263)


18. század

Károlyi Gáspár: Szent Biblia. Azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szentírás. Magyar nyelvre fordíttatott Károlyi Gáspár által. És mostan hatodszor e kis formában kibocsáttatott a belgiumi akadémiákban tanuló magyaroknak forgódásuk által. Amszterdam, 1700. [ca. 1725]. (http://real-r.mtak.hu/597/)

Károlyi Gáspár: Szent Biblia. Azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szentírás. Magyar nyelvre fordíttatott Károlyi Gáspár által. És mostan hetedszer e nagyobb formában vitettetvén a franciai nótákra rendelt zsoltárkönyvvel együtt kibocsáttatott a hatodszor nyomtatott példa szerint. Kassel [Nürnberg], 1704. (http://real-r.mtak.hu/615/)

Liturgika

Egeria útinaplója
angolul: https://www.ccel.org/m/mcclure/etheria/etheria.htm
latinul: https://archive.org/stream/silviaevelpotiu00heragoog#page/n11/mode/2up
Luther, Martin: Eyn weyse Christlich Mess zu halten. Wittenberg, 1524
http://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.dilibri.de%2Foai%2F%3Fverb%3DGetRecord%26metadataPrefix%3Dmets%26identifier%3D433438&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=a2f5ee8fecbaea653bf8dd80e4c1c264
Calvin, Jean: La forme des prières ecclesiastiques. Genf, 1542
https://books.google.hu/books?id=gKdEAQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

Magyar nyelvű ágendák

Milotai Nyilas István: Ágenda, azaz: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerint való cselekedet. Gyulafehérvár, 1621. (https://mek.oszk.hu/12500/12567/).

Paksi K. György: A sákramentumok kiszolgáltatásának, a házasok és bírák megesküdtetésének és a bűnből megtérteknek bevételének bizonyos módja és rendi, mely mellé adattattak reggeli és esti szokott könyörgések is az eklézsiának közönséges hasznára. Várad, 1643. (https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/46050)

Milotai Nyilas István: Ágenda, azaz: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerint való cselekedet. Várad, 1653. (https://mek.oszk.hu/13700/13719/)

Liturgia sacrae coense. Azaz: az Úr vacsorájának kiosztásában való rend és cselekedet. Sárospatak, 1658. (http://real-r.mtak.hu/396/)

Milotai Nyilas István: Ágenda, azaz: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerint való cselekedet. Kolozsvár, 1679. (http://real-r.mtak.hu/573/)

Milotai Nyilas István: Ágenda, azaz: az anyaszentegyházbéli szolgálat szerint való cselekedet. Kolozsvár, 1680. (http://real-r.mtak.hu/508/ vagy https://library.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_1243-RM_I_8r_0325/?query=%C3%A1genda&pg=0&layout=s vagy https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/13313)

Nemescsói Ágenda, 18. század (https://library.hungaricana.hu/hu/view/Ny_Nemescso_Agenda_1650/?query=ágenda&pg=0&layout=s)

Ferencz József: Egyházszertartási dolhozatok. Agenda. Budapest, 1878. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/UNITARIUS_agendak_01/?query=%C3%A1genda&pg=0&layout=s)

Czékus István, Karsay Sándor: Agenda vagyis az egyházi szertartások végrehajátásnak módja. Első kötet. Egyházi szertartások. Budapest, 1889. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusEnekeskonyvekAgendak_004/?query=%C3%A1genda&pg=0&layout=s)

Czékus István, Karsay Sándor: Agenda vagyis az egyházi szertartások végrehajátásnak módja. Második kötet. Ünnepi, közvasárnapi, alkalmi, hétköznapi és temetési imák. Budapest, 1891. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusEnekeskonyvekAgendak_005/?query=%C3%A1genda&pg=0&layout=s)

Gyurátz Ferenc: Kézi agenda. Templomi és halotti imák, szertartási beszédekkel. Pápa, 1916. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusEnekeskonyvekAgendak_003/?query=ágenda&pg=0&layout=s)

Raffay Sándor: Ágenda. Az evangélikus lelkészi teendők vezérkönyve. Budapest, 1932. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusEnekeskonyvekAgendak_006/?query=%C3%A1genda&pg=0&layout=s)

Evangélikus istentisztelet. Liturgikus könyv. Budapest, 2007. (https://liturgia.lutheran.hu/evangelikus-istentisztelet-liturgikus-konyv és https://liturgia.lutheran.hu/evangelikus-istentisztelet-2013-liturgikus-koenyv-ii)

Prőhle Károly: Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Budapest, 2008. (https://liturgia.lutheran.hu/prohle-fele-agenda)

Református istentiszteleti rendek (https://reformatus.hu/egyhazunk/istentiszteleti-rendek/)

Unitárius istentiszteleti és szertartási rend (https://unitarius.org/istentisztelet/ és https://unitarius.org/szertartas/ és https://unitarius.org/alkalmi-istentisztelet/)

Himnológia

Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat. Tudnivalók énekeinkről. 
Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1971. 
http://refpedi.edu.hu/egyhazzene/
Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés. 
Útmutató és adattár a próbaénekeskönyvhöz. 
[=Budai Gergely (szerk.): Református Egyházi Könyvtár 25] Budapest: Magyar Református Egyház, 1950. http://egyhazzene.reformatus.hu/data/documents/1/2015/6/9/21/a_reformatus_gyulekezeti_enekles.pdf
Bódiss Tamás (szerk.): Hagyomány és haladás. Csomasz Tóth Kálmán válogatott írásai születésének 100. évfordulójára. (Budapest: Református Egyházzenészek Munkaközössége, 2003.) https://drive.google.com/file/d/1m2m0HhwaZRBG3Qnl6H1GfXVGl35Lkom9/view?usp=sharing 

H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének 
[= Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila (szerk.): 
Historia Litteraria 17] 
Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2004. 
https://medit.lutheran.hu/site/konyv/154
Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542-1800). 
Budapest: Balassi Kiadó, 2002. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-keziratos/index.html
Szádoczki Vera: 1800 előtti katolikus népénekek és énekeskönyvek bibliográfiája [= Bogár Judit (szerk.) Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti Bibliográfiák 1] 
Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. 
http://real.mtak.hu/39398/1/%C3%89nekesk%C3%B6nyvek%20bibliogr%C3%A1fi%C3%A1ja.pdf
A Régi Magyar Költők Tára kötetei: 
https://mek.oszk.hu/04700/04758/html/
http://textologia.iti.mta.hu/csv/kiadvany.php?item=11
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MTAKonyvtKonyv_RegMagyKoltokTara/
https://mek.oszk.hu/05800/05873/html/
https://medit.lutheran.hu/files/rmkt_17_szazad_17_kotet.pdf
https://szovegtar.iti.mta.hu/site/assets/files/24843/rmkt_xvii_02_1962.pdf
http://textologia.iti.mta.hu/csv/kiadvany.php?item=8
http://real.mtak.hu/25024/1/RMKT_XVIII_Kozkolteszet_3B.pdf
Pidoux, Pierre: Le Psaultier Hugenot du XVIe siècle 1-2. 
Basel: Édition Bärenreiter, 1962.
https://archive.org/details/lepsautierhuguen01pido
https://archive.org/details/lepsautierhuguen02pido
Zahn, Johannes: Die Melodien der deutschen 
evanglischen Kirchenlieder 1-6. 
Gütersloh: Bertelsmann, 1889-93. https://imslp.org/wiki/Die_Melodien_der_deutschen_evangelischen_Kirchenlieder_(Zahn%2C_Johannes)
Bäumker, Wilhelm,  Meister, Karl Severin: Das Katolische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen: von den frühesten zeit bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts 2. 
Freiburg im Breisgau: Herder'sche Verlagshandlung, 1883.
https://books.google.hu/books?id=ieLc2sftJ4kC&pg=RA1-PA275&dq=Bamberg,+1732&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjc6OakyYXuAhVJAhAIHXksCUIQ6AEwAnoECAQQAg#v=onepage&q&f=false
Hahn, Gerhard, Henkys, Jürgen (szerk): Liederkunde 
zum Evangelischen Gesangbuch (részletek). 
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht
https://books.google.hu/books?id=hNJZ9v-hSf4C&printsec=frontcover&dq=Liederkunde&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6ePPmIbpAhVSr4sKHTbeB8sQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Liederkunde&f=false
https://books.google.hu/books?id=-2biAgAAQBAJ&pg=PA37&dq=Liederkunde&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6ePPmIbpAhVSr4sKHTbeB8sQ6AEITzAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=rAVRlIP6NgAC&pg=PP1&dq=Liederkunde&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6ePPmIbpAhVSr4sKHTbeB8sQ6AEIOzAC#v=onepage&q=Liederkunde&f=falsehttps://books.google.hu/books?id=M_JFEmptbMsC&printsec=frontcover&dq=Liederkunde&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6ePPmIbpAhVSr4sKHTbeB8sQ6AEIMTAB#v=onepage&q=Liederkunde&f=false
https://books.google.hu/books?id=E_cxBgAAQBAJ&pg=PA3&dq=Liederkunde&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjQ6ePPmIbpAhVSr4sKHTbeB8sQ6AEIRjAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=cib1CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.13109/9783666503429
Meztger, Heinz Dietrich: Gesangbücher in Württenberg. Bestandsverzeichnis. 
[=Klotz, Aiga(szerk.): Repertorien zur 
Deutschen Literaturgeschichte 20.] 
Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2002.
https://books.google.hu/books?id=xzK-DQAAQBAJ&pg=PA241&lpg=PA241&dq=1671+Gesang-Buch&source=bl&ots=FhMzKmUhB4&sig=ACfU3U0Mk6ZNy9OiIb5Gt3CSyKAU59IlPw&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwi85fXwn5vpAhXD_qQKHS80CE4Q6AEwAHoECAYQAQ#v=onepage&q&f=false

Website Built with WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑